Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ​
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Ouderraad (OR)

Algemeen

Alles over de Ouderraad
De Ouderraad, bestaande uit betrokken ouders, vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van de kinderen op de BOE. De Ouderraad draagt bij aan het realiseren van het meest optimale leef- en leerklimaat voor de kinderen. In samenwerking met het team van de BOE, spelen wij een belangrijke rol in het organiseren van aanvullende activiteiten naast het onderwijs, zoals bijvoorbeeld het Zomerfeest en de cultuuruitjes. De Ouderraad is waar nodig de schakel tussen school en ouders, en onderhoudt contacten met de MR en de klassenouders.

Wat doet de ouderraad?

 • (mede) organiseren van activiteiten en evenementen in nauwe samenwerking met het team, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, sportdag, zomerfeest en avondvierdaagse.
 • dienen als intermediair tussen (klasse)ouders en school; de ogen en oren binnen de school.
 • informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten, zoals uitstapjes e.d.
 • innen en beheren van de ouderbijdragen en het toezien op de bestedingen ervan.
 • dient als klankbord voor de medezeggenschapsraad.

Wat gebeurt er met de ouderbijdrage?
Uit de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd die niet (geheel) uit het reguliere schoolbudget betaald kunnen worden, zoals, de decemberfeesten, de avondvierdaagse, het voorleesontbijt, het zomerfeest, en het schoolreisje in groep 1 t/m 7. De ouderbijdrage is vrijwillig maar zonder uw bijdrage kunnen deze belangrijke activiteiten niet doorgaan. Uw bijdrage is dan ook onmisbaar voor de BOE!

NB De bijdrage aan het schoolkamp in groep 8 is wel verplicht en wordt apart via de school geïnd.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De bedragen voor komend schooljaar 2017/2018 staan in onderstaande tabel. U betaalt voor ieder kind op de BOE een bijdrage, de hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Als u wilt en het kunt missen mag u natuurlijk ook meer betalen .

Ouderbijdrage 2017-2018

Minimumbijdrage       per kind         totaal
eerste kind                           € 43,00                    €  43,00
tweede kind                         € 40,00                    €  83,00
derde kind e.v.                     € 38,00                    €121,00   

Middenbijdrage
eerste kind                           € 65,00                    €  65,00
tweede kind                         € 61,00                    € 126,00
derde kind e.v.                    € 58,00                    € 184,00  

Solidariteitsbijdrage (voor wie wat meer kan betalen)   
eerste kind                          € 89,00                     € 89,00
tweede kind                         € 84,00                     € 173,00
derde kind                           € 80,00                     € 253,00

Voor kinderen die na december en voor de meivakantie instromen wordt voor dat schooljaar 50% van de ouderbijdrage gevraagd, voor kinderen die na de meivakantie instromen hoeft geen ouderbijdrage te worden betaald.
U mag ook meer betalen zodat we de korting op het cultuurbudget kunnen opvangen en de thema-uitjes en het theaterbezoek kunnen blijven doen.

Wij vragen u de ouderbijdrage voor 1 december over te maken op giro NL98 RABO 0148 4819 14 t.n.v. BOE Amsterdam onder vermelding van de naam en groep van uw oudste kind.

Overlegstructuur
Ongeveer één keer per 6 weken is er een Ouderraadvergadering. De vergaderingen zijn in principe openbaar en geïnteresseerde ouders zijn hartelijk welkom om een overleg bij te wonen.
De eerstvolgende OR vergaderingen zijn op de volgende data in het schooljaar 2017-2018:

 • 16-10
 • 6-11
 • 15-01

 

neem contact op voor informatie over tijd en locatie.

De OR en de MR zorgen voor afstemming onderling. Minimaal is er één keer per jaar een vergadering met de klassenouders en een overleg met de directie. 

Leden* van de ouderraad
Nicole Slegers (voorzitter, inkoop)
Marjan Luten (avond4daagse)
​Hinde ten Berge (penningmeester)
Berend Brock  (Zomerfeest)
Tom Decates (coordinatie schoolfotograaf, sportdag)


Activiteitenleden:

 • Lizzy Hettema (coordinatie schoolfotograaf)
 • Soumaya Berroho en Fatma Addi (o.a.Suikerfeest)
 • Jeroen Prent (sportdag)

* Wilt u meewerken in de OR? Dan bent u van harte welkom op één van onze vergaderingen, of meld u bij ons via SchouderCom.

Vanuit de school is er een vaste vertegenwoordiging die met de OR vergadert:
Leontine van Weerdenburg onderbouw
Caroline Bouwman middenbouw
Marius Wellenstein bovenbouw

Contact
Voor informatie en opmerkingen kunt u mailen via uw account in boe.schoudercom.nl naar 'Ouderraad' (Typ in de adresbalk: 'Ouder' en er verschijnt vanzelf 'Iedereen met rol Ouderraad').
Leveranciers en andere externen kunnen gebruikmaken van het emailadres ouderraad.boe@boe-amsterdam.nl.

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare