Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Tussenschoolse Opvang (TSO)

Overblijven op de BOE

TSO (Tussen Schoolse Opvang) op de BOE
Tussen 11.45 uur en 12.45 uur de op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt de begeleiding van de kinderen door vrijwilligers overgenomen. Het TSO.- beleid binnen de school wordt in overleg met de coördinator TSO, de directeur en de medezeggenschapsraad van de BOE samen vorm gegeven. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de TSO.

Doelstelling TSO
Tussenschoolse opvang gaat uit van het principe dat dit vrije tijd is van kinderen. Het moet een leuk moment van de dag zijn waar niet de nadruk op leren wordt gelegd, maar op vrij spelen. De regels van school hebben de medewerkers te respecteren, maar vrijwilligers geven daar een andere invulling aan dan leerkrachten. Tijdens het overblijven in de klas hoeven kinderen bijvoorbeeld  niet stil te zijn als andere kinderen praten.
Kinderen  kunnen dus ontspannen en worden gestimuleerd tot activiteiten waardoor ze hun energie kwijt kunnen. Als kinderen de behoefte hebben om lekker rustig te tekenen of te lezen mag dit uiteraard ook. We kijken dus naar de behoefte van het kind tussen de middag.

  • De doelstelling van de tussenschoolse opvang is, om te streven naar professionele opvang. Kenmerkend voor deze opvang is dat aangesloten wordt op de vrijetijdsbeleving van kinderen.
  • De TSO biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen de opgevangen kinderen worden uitgenodigd om zich te ontwikkelen in een zelfgekozen richting.
  • De tussenschoolse begeleiders hebben aandacht voor groepsprocessen en voor de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden van de opgevangen kinderen. Ook aan het stimuleren van zelfstandigheid wordt ruimschoots aandacht geschonken.
  • Wij hechten grote waarde aan een goed contact tussen leerkrachten, schoolleiding, ouders en het team van de tussenschoolse opvang. Om een goede afstemming te garanderen, wordt regelmatig overleg gevoerd. 

Aanmelding/ wijziging /opzegging
De kinderen die overblijven moeten aangemeld zijn.
Wijzigingen moeten via het wijzigings/opzeggingsformulier worden doorgegeven.
De formulieren zijn beschikbaar onderaan deze pagina en verkrijgbaar bij de TSO administratie.

Betaling TSO schooljaar
Betalen van de overblijf kan op twee manieren:
Voor incidenteel overblijven krijgen de ouders twee keer per jaar een factuur.
Voor de kinderen die op vaste dagen overblijven dient vooraf betaald te worden op de eerste van de maand. zie schema
Let op! Voor alle ouders die in termijnen betalen is 1 juni de laatste betaaldatum. 

  1 termijn       betaaldatum          1-09     
10 termijnen    betaaldata            1-09, 1-10, 1-11, 1-12, 1-01, 1-02, 1-03, 1-04, 1-05, 1-06

 

x per week   1e termijn    10 termijnen
4 dagen 400 40
3 dagen 300 30
2 dagen 200 20
1 dag 100 10

 

 

  

€ 2,50 per keer voor losse dagen.

NB:voor vaste termijnen versturen wij geen facturen

Betaling kan dan alleen via de bankrekening. Op deze manier is er geen contant geld op school en kunnen in de toekomst alle betalingen digitaal gecontroleerd worden.

Rekeningnummer          NL89 RABO 0143 9378 20
Ten name van               Basisschool Oostelijke Eilanden
Onder vermelding van naam en groep van het kind en de termijn waarvoor betaald wordt.

Let goed op voor hoeveel dagen u uw kind aanmeld.
I.v.m. personeel inzet kunnen wij geen terugbetaling doen.

Betalingsachterstand
Ouders die hun financiële verplichting niet nakomen, worden door de TSO coördinator benaderd. Indien er niks veranderd in het betaalgedrag dan wordt de zaak met de directeur besproken en een contract opgesteld om de betaling binnen een afgesproken termijn te voldoen. Mocht er binnen de afgesproken termijn nog een betalingsachterstand zijn, dan neemt het schoolbestuur het over. Dit betekent dat kinderen niet meer mogen overblijven en extra incasso kosten voor de ouders.

Ouders met vragen
Ouders die vragen hebben of klachten willen bespreken kunnen contact opnemen met de TSO coördinator, Gaelle Germain.Dit kan via www.boe.schoudercom.nl, 'Bericht maken' en achter 'Aan' Gaelle Germain intypen.

Download aanmeldingsformulier en wijzigings/opzeggingsformulier

aanmeldingsformulier.pdf

wijzigings/opzeggingsformulier.pdf

 

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare