Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

interne contactpersonen

De interne contactpersonen

Op iedere school die valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel zijn één of twee interne contactpersonen aangesteld bij wie alle betrokkenen van de school (leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers) terecht kunnen met vragen of klachten van welke aard dan ook. Als iemand om bepaalde redenen niet met een klacht naar de leerkracht, de intern begeleider of de directie kan gaan, kan diegene terecht bij de contactpersoon (voorheen vertrouwenspersoon). De contactpersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar zij/hij zoekt samen met de melder een weg om de problematiek bespreekbaar te maken.

Waarover klop je aan bij een interne contactpersoon?

Je kunt aankloppen over alle kwesties die met de school te maken hebben en die je zelf niet met de betrokkene kan of durft af te handelen. Het kan gaan over hoe dingen georganiseerd zijn, over het onderwijs of over opvoedkundige zaken. Bijvoorbeeld:

· je voelt je als ouders van een gepest kind door de leerkracht en directeur niet serieus genomen;

· je vindt als leerkracht dat het management je onvoldoende steunt in het kader van ongewenste bejegening door een collega;

· en natuurlijk bij grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

Wat kun je van de interne contactpersoon verwachten?

De interne contactpersoon kan je bijstaan. Je kunt je verhaal vertellen en steun krijgen bij het vinden van een oplossing. Zij luistert, helpt je zelf oplossingen te vinden voor het probleem of anders de juiste klachtroute te volgen. De interne contactpersoon helpt de juiste stappen te nemen, maar is geen bemiddelaar tussen jou en de school.

In ernstige gevallen (grensoverschrijdend gedrag) verwijst de interne contactpersoon je naar de externe contactpersoon, Minke Fuijkschot, of adviseert je rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de landelijke klachtencommissie. De interne contactpersoon is de eerste schakel bij een klacht en maakt deel uit van de wettelijk verplichte klachtenregeling van iedere school.

Voor de leerlingen is de contactpersoon een LUISTERJUF of LUISTERMEESTER. Zij/hij is via mail of via een briefje in de brievenbus te benaderen. De luisterjuffen/meesters gaan elk jaar alle groepen langs om zich voor te stellen en te vertellen wanneer en hoe de kinderen de luisterjuf/meester kunnen benaderen. De gesprekken zijn vertrouwelijk, tenzij er sprake is van mishandeling of misbruik. Dan wordt er vanzelfsprekend wel actie ondernomen. Dit wordt ook aan het kind verteld. Op andere momenten blijven de gesprekken tussen kind en luisterjuf/meester vertrouwelijk

Hoe vertrouwelijk zijn gesprekken met de interne contactpersoon?

De interne contactpersoon zal nooit zonder medeweten van een ‘klager’ praten met degene over wie de klacht gaat. Zij/hij kan alleen nooit strikte geheimhouding beloven. De reden hiervoor is dat de interne contactpersoon door een klacht iets te horen kan krijgen wat de veiligheid van de kinderen of medewerkers in gevaar brengt. In dat geval weegt de veiligheid zwaarder dan de vertrouwelijkheid van de informatie. In zo’n geval overlegt de contactpersoon met de intern begeleider of directeur zonder namen te noemen. Mocht uit dat gesprek blijken dat de contactpersoon alles gedaan heeft wat zij/hij in deze situatie kan doen maar de situatie niet open heeft kunnen breken, dan wordt met de klager besproken dat de geheimhouding doorbroken moet worden om tot een oplossing te komen.

Wie? Op de Boe zijn de contactpersonen Janneke van Beek (jvbeek@boe-amsterdam.nl en Paulien Vos (pvos@boe-amsterdam.nl)

 

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare