Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Sinds 1 januari 2008 maakt de BOE, samen met 22 andere Amsterdamse openbare basisscholen, onderdeel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA). Met de oprichting van deze stichting is het openbaar onderwijs in de stadsdelen Centrum en Zuid (voorheen Oud-Zuid en Zuider-Amstel) nu volledig verzelfstandigd.

Het bestuur vormt het bevoegd gezag binnen de school: het is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en alles wat zich daaromheen binnen school afspeelt. Deze kwaliteitsbewaking oefent het bestuur uit in nauwe samenwerking met de directie van de school.

De directie regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de school, geeft leiding aan het team en aan de uitvoering van alle onderwijskundige en administratieve taken.
Bij vragen, verzoeken of problemen is de leerkracht het eerste aanspreekpunt en in tweede instantie de directie. Als dit niet tot een oplossing of bevredigend antwoord leidt, kunt u zich tot het bestuur richten.

Het bestuur geeft vorm aan het schoolbeleid dat zich afspeelt op drie terreinen:
- het financieel beheer
- personele aangelegenheden
- onderwijskundige doelen.

 

De overheid blijft wettelijk gezien altijd voor een deel verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Daarom is het van belang dat zij goed zicht houdt op de wijze waarop aan het openbaar onderwijs wordt vormgegeven. In dat kader is door de twee betreffende stadsdelen een toezichtcommissie samengesteld, die bestaat uit raadsleden.
Zie verder op www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl.

De schooldirecties van de OOADA vergaderen regelmatig gezamenlijk en proberen elkaar op die wijze te ondersteunen en kennis uit te wisselen.

Als u als ouder zorgen maakt of ontevreden bent, kunt u de klachtenprocedure volgen. Zie hiervoor de volgende link: Behandeling van klachten en zorgen

 

 

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare