Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ​
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Medezeggenschapsraad (MR)

Meepraten en meebeslissen op school?

In de MR bespreken ouders en leerkrachten het beleid dat door de directie en het bestuur wordt gemaakt. De MR heeft over voorgenomen beleidsbesluiten in sommige gevallen adviesrecht en in andere gevallen instemmingsrecht. Zij zet zelf geen beleid uit, maar kan wel proactief zaken op de agenda zetten.
De MR heeft als doel leerkrachten en ouders te betrekken bij het beleid van de school.

Zij bestaat uit 2 geledingen:
- vertegenwoordigers van de ouders
- vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

Leden van de MR
ouders
Sacha Kool 

Aart Helder (voorzitter)
Roel Pieters
Natasha Fazili van Zand
​Jurgen Retra (GMR)

leerkrachten
Elske Neus, leerkracht groep 1/2
Lingly Muller, leerkracht groep 4 en 5
Esmond Andjal, leerkracht groep 8
Katrien van der Pol, interne begeleider


Voor informatie en opmerkingen kunt u mailen via uw account in boe.schoudercom.nl. 
Klik het Groene menublokje aan linksboven, Bericht maken. Zodra u 'Mede' intypt bij Aan: verschijnt de mailbox voor de MR vanzelf.

De MR overlegt met de directeur.

Er zijn ongeveer 8 vergaderingen per schooljaar.

Nieuws uit de MR

Onderwerpen worden besproken zoals Passend Onderwijs, Communicatie, Ontwikkelingsgericht Onderwijs en de impact van een Continurooster.

Op de website van de BOE zullen na iedere vergadering de notulen geplaatst worden binnen het MR-gedeelte. Hier zijn ook de vergaderdata van de MR te vinden alsmede de zittende leden en de wijze waarop zij bereikt kunnen worden. Ook zal de MR regelmatig nieuwsberichten plaatsen op het gele vlak, direct na de ingang op de linkermuur.

U kunt een vergadering van de MR bijwonen. Als u een e-mail naar de MR via uw account op www.boe.schoudercom.nl (zie boven) stuurt, dan zorgen wij dat er een kopje koffie voor u klaar staat.

Verslagen van de MR zijn te vinden op onze interne communicatiesysteem:

GMR

Voor alle scholen van onze stichting is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR wordt het bovenschoolse beleid besproken. Hierin heeft per school een ouder of een leerkracht zitting.

 

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare